Voorwaarden

Deze wordt u aangeboden door de vereniging Egmondaanzee.info voor het gebruik op de Web Site www.egmondaanzee.info.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden (“gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van deze Web Site en op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via deze Web Site aangeboden worden (“Informatie”). Door de Web Site te gebruiken stemt u in met de Gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door www.egmondaanzee.info worden gewijzigd. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing op deze Web Site.

Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Informatie en aansprakelijkheid
De Informatie heeft uitsluitend een algemeen informatief doel.
Het bestuur van www.egmondaanzee.info aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de Web Site, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij zulke schade te wijten is aan opzet of grove schuld van www.egmondaanzee.info. Ook sluit www.egmondaanzee.info aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het gebruik van e-mail, daarbij inbegrepen schade door storing of vertraging in de verzending van e-mail, het tegenhouden of manipuleren van e-mail door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor het elektronisch verspreiden van virussen.  

Voor zover wettelijk toegestaan sluit www.egmondaanzee.info, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site.

Intellectuele eigendom
Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze Web Site en de Informatie, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarbij inbegrepen, eigendom van www.egmondaanzee.info. Het is gebruikers toegestaan om de Web Site en de Informatie te lezen en kopieën voor eigen, persoonlijk gebruik te maken bijvoorbeeld door deze af te drukken of te bewaren. Voor ieder ander gebruik van de Informatie of de Web Site, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze Web Site op een website van derden of het leggen van links naar de website, is voorafgaande schriftelijke toestemming van www.egmondaanzee.info vereist.

Inhoud
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. www.egmondaanzee.info garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat www.egmondaanzee.info verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Door u verstrekte informatie en materiaal
Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Overeenkomst
Een overeenkomst voor een van de aangesloten accommodaties komt via deze website online alleen tot stand wanneer de accommodatiehouder achteraf akkoord is gegaan en door middel van een bevestiging de boekingsgegevens definitief heeft gemaakt. Hiervoor zullen dan ook de voorwaarden van deze accommodatiehouder gelden. Deze website leidt de aanvragen/boekingen door naar de accommodatiehouders en is geen partij bij het tot stand komen van de overeenkomst tussen gast en accommodatiehouder. De verstrekte informatie en/of toegestuurde mails vanuit deze site dienen louter als informatie en kunnen nooit als een overeenkomst worden aangemerkt. 

Persoonsgegevens
www.egmondaanzee.info is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van www.egmondaanzee.info  van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers, zoals uw naam, woonadres en e-mailadres, worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij bezoek aan deze website kan om uw persoonsgegevens gevraagd worden, bijvoorbeeld bij het invullen van een aanvraagformulier voor een verblijf. Deze gegevens worden door www.egmondaanzee.info gebruikt voor het verwerken van uw vraag, of doorgegeven aan bij ons aangesloten accommodatiehouders en/of partners voor het verwerken van uw vraag. www.egmondaanzee.info kan vanaf dat moment geen verantwoordelijkheid meer aanvaarden voor de privacy van uw gegevens. Daarnaast kunnen deze gegevens aangewend worden om u op de hoogte te stellen van relevante informatie. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan verzoeken wij u dat aan ons kenbaar te maken.

Copyright
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming tekst(en) en/of beeldmateriaal van de website te gebruiken.

Contact
Indien u een vraag of klacht heeft over deze website neem dan contact met ons op.

Privacy
Lees hier ons Privacy Statement

Laatste versie: mei 2018